Regulamin sklepu internetowego Dragonus Cracovus: Biomagia

stan prawny na dzień 25 maja 2018 r.

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Dragonus Cracovus: Biomagia działający pod adresem https://dragonuscracovus.com jest prowadzony przez FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467.
 2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Start up Seria Dragonus Cracovus: Biomagia, adres poczty elektronicznej sklep@dragonuscracovus.com
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym Dragonus Cracovus: Biomagia prowadzonym w domenie dragonuscracovus.com.
 4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest:
 • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internetowej
 • przeglądarki internetowej, a także dysponowaniem przez Klienta aktywnym i prawidłowo skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 • komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć.

5. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

8. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Integralną część Regulaminu stanowi odnoszący się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem załącznik:

a. formularz reklamacji
b. formularz odstąpienia

 

§2

Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Dragonus Cracovus:Biomagia, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego Dragonus Cracovus: Biomagia, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Start up”.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://dragonuscracovus.com .
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – baza zawierająca dane Klienta niezbędne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, informacje dotyczące płatności za zamówienia.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz koszty dostawy.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 • Produkt, Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
 • Faktura Pro-Forma – dokument wystawiony w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Faktury Pro-Forma nie są dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

 

§3

Informacje ogólne

 1. Przed założeniem Konta, a także złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 2. Sklep umożliwia Klientom uzyskanie informacji o towarach i usługach przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę oraz złożenie propozycji zawarcia umowy poprzez przesłanie zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszania funkcjonowania Sklepu w celu dokonania niezbędnych działań technicznych.
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Zdjęcia i opisy Towaru są materiałami poglądowymi umożliwiającymi Klientom ogólne wyobrażenie o wyglądzie, funkcjach i parametrach Towaru.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 9. Dodawanie opinii o produktach możliwe jest wyłącznie w przypadku Klientów którzy założyli Konto.
 10. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po:

a) dokonaniu Rejestracji

b) przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

       11. Składanie zamówień jest również możliwe poprzez bezpośrednie przesłanie maila na adres mailowy Sprzedawcy: sklep@dragonuscracovus.com

       12.Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Przede wszystkim obowiązuje go zakaz

dostarczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem.

       13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad.

15. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do wzorów grafik znajdujących się na Towarach, logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu (w celach prezentacji towarów) należą do Marty Kurek, autorki „Dragonus Cracovus: Biomagia” a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji poprzez podanie : imienia i nazwiska, telefonu, adresu mailowego, adresu dla dostawy. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie informacji do Sprzedawcy drogą mailową.

 

§5

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wysłania rzeczy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z obowiązkiem zapłaty.
 4. Składając zamówienie Konsument oświadcza, że jest osobą pełnoletnią zdolną do podejmowanie czynności prawnych.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 7. Umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu przez Sklep Zamówienia do realizacji.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail ze Sklepu ze szczegółami zamówienia (powiadomienie o przyjęciu przez Sklep zamówienia).

 

§6

Dostawa i płatność

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu, przy czym dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.przesyłka pocztowa z potwierdzeniem nadania i możliwością śledzenia przesyłki.

8. Metody płatności jakie są dostępne w Sklepie:

a.płatność przelewem na konto podając w tytule przelewu numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od Sprzedawcy.

9. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności wpłaty na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 7dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po tym terminie Sprzedawca anuluje zamówienie.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

11. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw, określanych przez Pocztę Polską.

12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (wówczas za każdą część pobierana jest opłata dostawy) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu poprzez złożenie stosownego oświadczenia prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) – pod warunkiem, że Towar nie był używany – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, wszystkie poniesione koszty, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Klient niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sklepem pisemnie lub e-mailem. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 2. Warunki rozpatrzenia reklamacji:
  Odesłanie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres podany na dowodzie zakupu, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.
 4. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

§9

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów, to:

 1. Możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celach wymienionych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
 5. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi (PayPal) obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący, który przekaże Sprzedawcy dane osobowe ma do nich wgląd oraz możliwość ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 5. Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na Stronie są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.